Aktualności

66% firm szkoleniowych bez środków na dostosowanie się do warunków pandemii

Wyniki badania pokazują bardzo wyraźnie i bez jakichkolwiek złudzeń, że sektor nie jest w stanie w krótkim czasie przejść transformacji cyfrowej w kierunku świadczenia profesjonalnych usług zdalnych. Wynika to m.in. z przyczyn ekonomicznych. Znaczne zmniejszenie popytu na usługi rozwojowe blokuje możliwości finansowania takich zmian. Warto zauważyć, że wcześniej czy później pojawią się potrzeby kompetencyjne po stronie przedsiębiorstw. Kto wówczas będzie je w stanie zrealizować? COVID pozostanie z nami na dłużej, więc czeka nas wszystkich nieuchronna zmiana paradygmatu w całej edukacji i pogodzenie się z tym, że technologie wspomagające uczenie się na odległość będą odgrywały znacznie większą rolę niż dotychczas.

Branża usług rozwojowych walczy o przetrwanie. Większość firm próbuje adaptować się do nowych realiów, jednak dużym problemem, który wskazuje 93% firm, jest zmniejszony popyt na zdalną formę tego rodzaju usług. Tak wynika z badania „Potrzeby branży UR”, przeprowadzonego przez MCM Institute w projekcie pn. „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” realizowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w ramach umowy z PARP.

Pomimo tego, że pandemia koronawirusa dotarła do Polski pod koniec pierwszego kwartału, zdążyła znacząco wpłynąć na wyniki finansowe za ten okres – połowa firm szkoleniowych odnotowała zmniejszenie przychodów. Jednak w odniesieniu do drugiego kwartał br. już ponad ¾ przedsiębiorstw z tego sektora wskazało na znaczący spadek wpływów.

Próba adaptacji firm

Większość firm próbuje dostosować swoją działalność do obecnej rzeczywistości. Blisko połowa (48%) przygotowuje się do rozpoczęcia lub znaczącego rozszerzenia skali szkoleń zdalnych. Natomiast 44% już w tym momencie deklaruje świadczenie usług w tej formule. Na zwiększenie skali lub zakresu oferty zdalnej względem okresu sprzed pandemii wskazuje co szósta organizacja.

13% firm szuka szans dochodu poza rynkiem usług rozwojowych, a niektóre rozważają nawet całkowite wyjście z niego (2%). Jak wynika z raportu aż 32% podmiotów próbuje przeczekać ten najtrudniejszy okres, nie wprowadzając żadnych zmian do dotychczasowych biznesowych strategii. Firmy zwracają także uwagę na problemy wewnętrzne – 66% z nich ma trudność w ocenie, jakie działania najlepiej podjąć w obecnej sytuacji i co powinna obejmować strategia zmiany.

Bariery sektora

Główna przeszkoda dla przetrwania i utrzymania konkurencyjności podmiotów sektora usług rozwojowych to spadek popytu – tak uważa 95% respondentów. Co ważne, 34% ocenia tę barierę jako niemożliwą do pokonania. 93% firm zauważa, że szkolenia – nawet w zdalnej formie – nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto nie każda organizacja jest w stanie przenieść się całkowicie do online’u – 85% ankietowanych uważa, że ich specyfika usług wymaga fizycznej obecności uczestników, a 84% z nich dostrzega problem w niskim poziomie kompetencji cyfrowych odbiorców szkoleń.

Problem braku kompetencji cyfrowych dotyczy jednak również samych firm. Dane pokazują, że potrzeba dostosowania umiejętności względem realizowania zdalnych usług stoi przed 59% podmiotów, a zmiany obejmujące wykorzystywanie oprogramowania 73%. Jak wynika z szacunkowych wyliczeń, samo tylko wsparcie branży w obszarze kompetencji to niezbędny koszt 11,4 mln złotych.

O badaniu

Badanie „Potrzeby branży UR” przeprowadzono metodą CAWI na próbie 940 osób przez MCM Institute na zlecenie w projekcie pn. „Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych” realizowanym przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Piotr Piasecki, Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Członek SR ds. Kompetencji w Handlu

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.