O Radzie

Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Handlu

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
  • włączenie Sektorowej Ramy ­Kwalifikacji w Handlu do ­Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • współpraca w zakresie ­porozumień edukacyjnych,
  • określenie obszarów badawczych odnoszących się do ­kompetencji w sektorze, w którym działa Rada,
  • przekazywanie informacji o ­zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy,
  • przekazywanie ­informacji o ­potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do ­partnerów społecznych identyfikujących ­potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw,
  • opracowanie i ­aktualizacja ­rekomendacji dotyczących ­zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze,
  • uwzględnienie sytuacji ­pracowników znajdujących się w ­najtrudniejszej sytuacji na rynku ­pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach.

System edukacyjny jest często niedopasowany do potrzeb systemu ­gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby ROZWÓJ ich firm był możliwy.

Potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniają się wraz z ­rozwojem­ technologicznym oraz sposobem zarządzania w handlu, jak i zmianą pokoleniową. To pracodawcy są nieocenionym źródłem WIEDZY o tym, co warto zmienić w ­s­ystemie EDUKACJI, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy.

Katalizatorem tych wszystkich działań będzie Sektorowa Rada ds. ­Kompetencji w Handlu, odpowiedzialna za współpracę z pracodawcami i jednostkami ­edukacji formalnej i poza formalnej, oraz za wyznaczanie kierunku zmian.

Kierownik Projektu

Przemysław Ruchlicki
e-mail: pruchlicki@kig.pl

Animator Projektu

Andrzej Wojciechowicz
e-mail: andrzej.wojciechowicz@kigcp.pl

Sekretarz Rady

Ben Sassi
e-mail:  ben.sassi@kigcp.pl

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.