Aktualności

Najnowsze trendy rynku pracy – raport

A stack of thick folders on a white surface

Jak wynika z ostatniego raportu infobrokeringowego PARP, październik nie przyniósł znaczących zmian na rynku pracy w zakresie stopy bezrobocia i przeciętnego miesięcznego zatrudnienia. Widać natomiast znaczący spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a czas poszukiwania pracy wydłużył się o 5 miesięcy. Mimo to w III kw. 20% pracowników (o 2% więcej) zmieniło zatrudnienie.

Stopa bezrobocia
6.1%
Przeciętne mies. zatrudnienie (m/m)
0.3%
Wolne miejsca pracy (m/m)
13.5%

Niestety wśród młodych (do 25 r. ż.) nadal obserwujemy ciągle duże bezrobocie, które jest wyższe od ogólnego. W Polsce wynosi ono 9,1%, ale w Hiszpanii aż 43,9%, a w Szwecji 28,4%. Takie wskaźniki mogą być powodowane różnym niedopasowaniem systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Jednocześnie, jak wiadomo z innych badań, bezrobocie w młodym wieku ma negatywny wpływ na ekonomiczno-społeczną sytuację osób w trakcie ich życia, dlatego tak istotne jest jemu przeciwdziałanie.

Bezrobocie młodych - Polska
9.1%
Bezrobocie młodych - Hiszpania
43.9%
Bezrobocie młodych - Szwecja
28.4%

Co istotne, grupa młodych (od 18 do 34 r. ż.) jest najbardziej dotknięta skutkami pandemii COVID-19 – w tej grupie wiekowej obserwuje się większy wzrost bezrobocia w wyniku pandemii niż w innych. Oprócz wieku, pandemia ma największy wpływ na wzrost bezrobocia wśród osób z podstawowym i średnim wykształceniem.

W tym kontekście dużego znaczenia nabierają wyniki badania o przyszłości systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Autorzy raportu podkreślają, że aby sprostać rozwojowi przyszłej gospodarki konieczne jest wyposażenie pracowników w umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów versus umiejętność wykonywania rutynowych czynności. Na znaczeniu będzie przybierać tworzenie środowisk rozproszonych, których funkcjonowanie oparte jest przede wszystkim o zaufanie i umiejętność komunikacji. Szkoły, aby podołać tym wyzwaniom muszą odejść od paradygmatu nauczania zakotwiczonego w epoce przemysłowej. Aby sprostać temu zadaniu autorzy proponują utworzenie silnie umocowanego międzyresortowego instytutu myśli edukacyjnej, którego zadaniem byłoby planowanie spójnego modelu uczenia się przez całe życie.

Ponadto w raporcie PARP o:

  • kwalifikacjach i umiejętnościach pracowników w Europie i ich dopasowaniu do rynku pracy,
  • oczekiwaniach pracowników od pracodawców i najczęstszych powodach zmiany pracy,
  • wymaganiach pracodawców od pracowników – widać trend zwiększania benefitów, przy spadku wymagań względem wykształcenia,
  • pracy i rekrutacji zdalnej, a także o wpływie otwarcia szkół/przedszkoli po zamrożeniu gospodarki na pracę zdalną,
  • praktykach zarządczych pracodawców w Europie, które mają wpływ na inteligentny rozwój firm i rozwój gospodarczy,
  • równości płci w miejscu pracy.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.