Aktualności

Aktualizacja rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze handlu

A stack of thick folders on a white surface

Polecamy notatkę z kontynuowanych badań nad zapotrzebowaniem na kompetencje w sektorze handlu, opracowaną przez dr Martę Ziółkowską, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wybrane fragmenty:

Zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne wymuszają dostosowanie kompetencji pracowników i menadżerów w handlu poprzez ich adaptację do ewoluujących potrzeb rynkowych. Upowszechniające się trendy zachodzące w handlu, które warunkują zapotrzebowanie na nowe lub zmienione kompetencje, a wynikają między innymi z następujących czynników: procesu integracji hurtu, rozwoju powiązań franczyzowych, zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów, przymusowej izolacji (ang. lockdown) społecznej spowodowanej pandemią COVID-19.

W nowoczesnym handlu, na świecie, zachodzą zmiany i ewolucja pojęcia doświadczenia klienta (ang. customer experience), które nazwane zostało obsesja na punkcie klienta (ang.: customer obssesion). W koncepcji tej cały model biznesu firmy zogniskowany jest na antycypowanie i zaspokajanie potrzeb klientów poprzez zapewnienie doskonałej komunikacji i kreowanie innowacji rynkowej, a także reagowanie na informację zwrotną otrzymywaną od klienta. Ponadto dla klienta, w odniesieniu do rozwijającej się koncepcji ekonomii współdzielenia istotne znaczenie ma świadoma konsumpcja, która oznacza w zasadzie mieć dostęp zamiast posiadać. Klient oczekuje stałego i szybkiego dostępu do produktu, usługi czy doświadczenia, a niekoniecznie musi posiadać dany produkt, na przykład samochód.

Funkcjonując w zmieniającym się szybko otoczeniu pracownicy handlu muszą wykazywać coraz większą sprawność w pozyskiwaniu informacji o nowych trendach, potrzebach klientów i ofercie produktowej dostępnej na poszczególnych rynkach, aby umiejętnie wykorzystywać tę wiedzę w bieżącej działalności handlowej. wyniku tych zmian, będą rosły oczekiwania wobec pracowników sfery handlu, a zatem powstanie unowocześniony profil kompetencyjny pracownika.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.