Aktualności

Dyskusja ekspercka – Wyzwania edukacyjne i zmiany w sektorze handlu w kontekście skutków pandemii koronawirusa

macbook pro displaying group of people

Realizując jedno z zadań projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu – Inicjowanie i realizacja stałej współpracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz bieżącego dokształcania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami”, KZRSS „Społem” we współpracy z firmą HILLWAY Training & Consulting, zorganizował spotkanie online dotyczące wyzwań edukacyjnych i zmian w sektorze handlu w kontekście skutków pandemii koronawirusa. Spotkanie miało formę moderowanej dyskusji, podczas której poruszono tematy:

  • wyzwania rynku pracy pod kątem pracowników handlu – jak zmieniają się potrzeby na kompetencje?
  • oczekiwania pracodawców co do kwalifikacji pracowników handlu,
  • oferta szkół i firm szkoleniowych dla pracowników handlu.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu, przedstawiciele spółdzielczości spożywców, szkół wyższych i firm szkoleniowych.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że kompetencje pracowników są niedopasowane do potrzeb rynku. Brakuje szkół zawodowych, a te, które istnieją często nie mają optymalnie (do potrzeb rynku pracy) dostosowanej oferty edukacyjnej. W konsekwencji, w obecnej sytuacji, przygotowanie zawodowe pracowników i rozwój ich kwalifikacji spada na pracodawcę. To z kolei w kontekście bardzo dużej rotacji pracowników w branży generuje kolejne problemy – nie tylko dot. zwiększonego budżetu na szkolenia, ale również tworzenia warunków pracy budujących lojalność personelu na wszystkich szczeblach organizacji.

Eksperci wskazują, że edukacja zawodowa powinna być w większym stopniu skoordynowana z oczekiwaniami pracodawców. Instytucje kształcące w systemie pozaformalnym oferują szereg bardzo dobrej jakości szkoleń, jednocześnie problemem są wysokie koszty, na które wiele przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić.

W powyższym kontekście zwrócono również uwagę na stale rosnącą średnią wieku pracowników handlu. Coraz częściej są to osoby 50+, a nierzadko również takie, które nabyły prawo do emerytury. Stawia to przed sektorem edukacyjnym kolejne wyzwania, w szczególności związane z dostosowaniem oferty szkoleniowej dla tej kategorii osób. Eksperci podkreślali, że choć praca handlowca jest coraz bardziej deprecjonowana, jest to jeden z zawodów który wymaga kształcenia się przez całe życie.

Z powyższych powodów (nieuniknionej zmiany pokoleniowej wśród pracowników, konieczności nieustannego rozwoju) sformułowano postulat, aby organizować więcej kampanii informacyjnych promujących zawód handlowca i podnoszących jego prestiż. Pozwoliłoby to zarówno na sprawniejsze prowadzenie procesów rekrutacji, jak i (docelowo) zmniejszyło rotację pracowników w branży.

Nawiązując do stanu pandemii uczestnicy dyskusji pokreślili, że właściciele placówek handlowych i zarządzający poszczególnymi sklepami stanęli przed dużą odpowiedzialnością. Nie tylko musieli zachować ciągłość funkcjonowania placówek dostarczających podstawowych dóbr, ale również zadbać o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne pracowników i klientów. W tym kontekście wskazano, że po czterech miesiącach ryzyko nie zmniejszyło się i nadal jest potrzeba opracowywania procedur działania na wypadek gwałtownego zwiększenia liczby chorych, jak i potencjalnych nowych zagrożeń epidemicznych. Podkreślono tu konieczność wypracowywania przez sektor handlu wspólnych zasad i procedur zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyć placówki, ich pracowników i klientów przed zagrożeniem. Wymaga to od pracowników sektora nabycia nowej wiedzy i kompetencji, które są obecnie na rynku deficytowe.

Przyszłość w sektorze handlu to zmiany w funkcjonowaniu sklepów, automatyzacja procesów, kasy automatyczne, e-sklepy. Potrzebne są nowe kompetencje, zarówno wśród menedżerów, jak i szeregowych pracowników. W przypadku tych pierwszych często wystarczą dodatkowe kursy i szkolenia dot. wiedzy wąskospecjalistycznej. W przypadku sprzedawców i pracowników odpowiedzialnych za codzienne funkcjonowanie placówki przyspieszająca ewolucja kanałów sprzedaży i wymagań klientów wymaga kompleksowego podejścia do procesu kształcenia.

Ważna będzie też umiejętność organizacji do wdrożenia nowych rozwiązań. Stąd wynika duża i pilna potrzeba ścisłej współpracy między przedsiębiorcami i sektorem edukacji. Rynek przedsiębiorców, w tym branża handlowa, powinien w większym stopniu uczestniczyć w tworzeniu programów kształcenia, a co najmniej mieć znaczący udział w ich opiniowaniu gdyż nawet najlepszym uczelniom i szkołom zawodowym często brakuje kontaktu z praktyką. Dotyczy to zarówno całej organizacji (uczelni, szkoły), jak i poszczególnych osób prowadzących zajęcia (nauczycieli, wykładowców).

Zarówno eksperci po stronie biznesu jak i edukacji wyrazili wolę współpracy, i zgodzili się, że optymalną platformą do koordynacji takich działań jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu. Podczas dyskusji pojawiły się pierwsze pomysły i propozycje konkretnych działań, które będzie można wdrożyć po ich dopracowaniu.

KZRSS „Społem”

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.