Aktualności

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu i przedsiębiorców spółdzielczych

Realizując jedno z zadań projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu – Inicjowanie i realizacja stałej współpracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje oraz bieżącego dokształcania pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami, KZRSS „Społem” we współpracy z firmą HILLWAY Training & Consulting, zorganizował spotkanie dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników handlu i współpracy spółdzielni ze szkołami w tym zakresie pt „Podnoszenie kwalifikacji pracowników handlu – współpraca spółdzielni ze szkołami”.

Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie KZRSS „Społem”, wzięło w nim udział 25 przedstawicieli spółdzielni spożywców zrzeszonych w Związku. Sektorową Radę ds. Kompetencji w Handlu reprezentowali: Bożena Wróblewska – prezes Zarządu KIG Centrum Promocji, Ryszard Jaśkowski – prezes Zarządu KZRSS „Społem”, Andrzej Wojciechowicz – animator Rady, dr Ben Sassi – Sekretarz Rady i Tomasz Rostkowski – profesor SGH, Członek Rady.

Uczestnicy spotkania moderowanego przez Marzenę Sawicką z firmy HILLWAY Training & Consulting, podczas dyskusji odpowiadali na pytania:

  • Jakie są oczekiwania pracodawców co do podnoszenia kwalifikacji pracowników handlu?
  • Jak zmieniają się potrzeby na kompetencje? Z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć?
  • Jak wygląda obecnie współpraca ze szkołami?

Przedstawiciele spółdzielni zwrócili przede wszystkim uwagę na brak chętnych do pracy w handlu, wskazywali na niski prestiż zawodu sprzedawcy co powoduje, że szkoły zawodowe nie mogą realizować kształcenia w kierunku sprzedawca.

Podkreślali też, że szkół branżowych jest mało, a te, które istnieją realizują jedynie kształcenie teoretyczne, bez praktyk. W konsekwencji przygotowanie zawodowe pracowników i rozwój ich kwalifikacji spada na pracodawcę.

Przedstawiciele Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu podkreślali, że Rada prowadzi działania m.in. w obszarze ułatwienia pracodawcom dostępu do odpowiednio kompetentnych kandydatów do pracy. Jednym z potencjalnych źródeł cennych pracowników mogą być szkoły średnie. Odpowiednie ukształtowanie współpracy nie jest jednak łatwe w praktyce. Dlatego zaproponowali uczestnikom spotkania wypełnienie anonimowej ankiety badawczej na temat barier we współpracy pracodawców i szkół średnich. Celem sondażu jest zidentyfikowanie tych barier i ograniczenie ich.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że istniej potrzeba uświadomienia młodym ludziom na czym polega zawód handlowca, potrzeba kampanii informacyjnych promujących zawód handlowca i podnoszących jego prestiż. Taka kampania powinna być skierowana zarówno do dzieci, młodzieży jak i ich rodziców. Pozwoliłoby to na sprawniejsze prowadzenie procesów rekrutacji, jak i zmniejszyło rotację pracowników w sklepach.

Ważne jest też, aby pracodawcy uczestniczyli w tworzeniu programów kształcenia i nawiązywali współpracę w zakresie realizacji praktyk dla uczniów szkół zawodowych.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.