Aktualności

Rada Interesariuszy przy MEN pozytywnie zaopiniowała Sektorową Ramę Kwalifikacji w Handlu

man writing on paper

8 października 2020 Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniowała włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Handlu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jednocześnie Rada stwierdziła zgodność rzeczonej Ramy Kwalifikacji z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK). Z wnioskiem o pozytywną opinię Rady Interesariuszy wystąpiła Przewodnicząca Sektorowej Rady prof. Urszula Kłosiewicz-Górecka z inicjatywy Grupy Roboczej ds. Wdrożenia Sektorowej Ramy, działającej przy Radzie.  Dzięki pozytywnej opinii Rady Interesariuszy uznane zostały oficjalnie wyniki wspólnej pracy zespołu realizacyjnego reprezentującego Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego i Fundacji Przedsiębiorczości, działającego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, który stworzył projekt Sektorowej Ramy we wrześniu 2018 roku.

Zważywszy na skomplikowanie sektora handlu i jego szerokie powiązanie ze wszystkimi sektorami gospodarki, jest to moment doniosły. Sektor, który wypracowuje ok. 15% polskiego PKB, uzyskał oficjalny dokument wskazujący na obszary merytoryczne i poziomy opanowania potrzebnych w handlu kompetencji. Jest to opis otwarty, czyli skierowany na stałą aktualizację. Handel, tak jak i cała gospodarka, ewoluuje, kreując nowe i eliminując zdezaktualizowane kompetencje rozumiane jako jedność wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Powstanie sektorowego systemu zarządzania procesem edukacji, zatrudnienia i kreacji miejsc pracy zbliża do spełnienia liczącego kilka dekad postulatu łączenia teorii i praktyki oraz przedsiębiorczości i pracowniczej satysfakcji zawodowej.

Funkcjonowanie PRK, a w niej Ramy Sektorowej, precyzyjny opis kompetencji i formalnych kwalifikacji, ich kody i oznaczenia mogą być przenoszone do dyplomów i certyfikacji wszystkich szczebli nauczania. Standaryzuje to efekty nauczania i uzyskanej praktycznej biegłości zawodowej. To pozwala nie tylko łatwiej poszukiwać pracy, ale też oferować pracę, czy kreować programy kształcenia wszystkich szczebli wraz z planowaniem doskonalenia zawodowego w ramach szkoleń.

Warto dodać, że polski system ujęty w ramy ZSK i PRK jest częścią systemu europejskiego. Pożytki zeń płynące obowiązują w całej UE, z mocy przyjętych zasad Europejskiej Ramy Kwalifikacji i uzgodnienia zintegrowanego systemu krajowego z europejskim systemami kwalifikacji – co w sektorze handlu jest niezmiernie istotne.

Dr Maria Andrzej Faliński

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.