Aktualności

Uruchomienie dofinansowania szkoleń w systemie Rekomendacji Nadzwyczajnej

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Państwa sektora.

Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

 • Start rekrutacji – 29.09.2020 r.
 • Zakończenie rekrutacji – 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej PARPu. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP (link powyżej).
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD G47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, zainteresowanych udziałem w szkoleniach z zakresu:

 • Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca.
 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce.

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • Właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • Wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosi:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacji Maksymalne dofinansowanie (netto)
Bezpieczeństwo obsługi klienta i sprzedaży w punkcie handlowym z uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – sprzedawca. 45 PLN
Kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce. 24 PLN

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (wkład własny stanowi różnicę pomiędzy kosztem netto usługi rozwojowej a wartością dofinansowania). Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem (zaliczka wypłacana będzie po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki).

Łącznie Operator może dokonać dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 5 850 000 zł i powinien objąć wsparciem minimum 650 pracowników (min. 585 pracowników powinno ukończyć szkolenia).

Dane kontaktowe do Operatora:

Krajowa Izba Gospodarcza, tel. 22 208 28 57,22 208 28 40, 503 455 332, 22 630 98 66
e-mail: handel@cts.com.pl, handel_am2@kig.pl

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.