Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, że Departament Gospodarki Wspierania Przedsiębiorczości podejmował wiele działań skierowanych na podniesienie kompetencji przedsiębiorców w handlu i są to min.:

  • Akademia  Eksportera – cykl  szkoleń i warsztatów skierowanych do przedsiębiorców, których celem jest przekazywanie wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem biznesu na danym rynku zagranicznym.
  • Klub Ekspertów Eksportu – spotkania prowadzone  w  języku  angielskim dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową na wybranych rynkach (ponad 20 rynków).
  • Spotkania z cyklu „Biznes Lubelskie” – spotkania informacyjne adresowane głównie do przedsiębiorców, pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu zrealizowane w powiatach województwa lubelskiego. Spotkania dotyczyły kwestii skutecznej promocji przedsiębiorstwa, w tym poprzez media społecznościowe, kwestii zmian w prawie (ochrona danych osobowych, prawo podatkowe). zasad negocjacji, mediacji i arbitrażu w biznesie, wystąpień publicznych w kontaktach z mediami, inwestorami i w czasie codziennych negocjacji biznesowych. Dodatkowo, treści przekazywane w trakcie spotkań ilustrowane były success stories przedsiębiorców z kraju i województwa lubelskiego
  • Misje gospodarcze poprzedzone warsztatami na temat wymiany handlowej oraz kultury danego rynku/regionu.
  • Program „NLAB – Nevada – Lubelskie Accelerat ion Bridge” – autorski program akceleracji start-up  z  terenu  województwa  lubelskiego  realizowany we współpra cy ze Stanem Nevada (USA), składający się z 2 etapów: I etap – realizowany w Polsce (warsztaty, wykłady, mentoring), lI etap – realizowany w USA (2 tygodniowy trening biznesowy) .
  • Konferencje jednorazowe wydarzenia ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości. Dodatkowo, w szkołach policealnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego, nadzorowanych przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL, uczniowie kształcą się w obszarach: medycznym (MED), pomocy społecznej (SPO), i usługowym: fryzjersko – kosmetycznym (FRK) – zawód technik usług kosmetycznych oraz ogrodniczym (OGR) zawód florysta. Podstawy programowe nauczania w tych zawodach zawierają efekty kształcenia (umiejętności), które w czasie trwania nauki szkolnej przygotowują słuchaczy do sprzedaży swoich usług potencjalnym klientom. Zakres tematyczny tych programów w części dotyczącej podnoszenia kompetencji w handlu zawiera załącznik nr 1 do pisma.

W pozostałych zawodach słuchacze w ramach zajęć z przedsiębiorczości czy działalności gospodarczej kształtują kompetencje związane ze sprzedażą usług na zewnątrz. Natomiast w ramach przedmiotów: psychologia czy pracownia komunikacji interpersonalnej – kształtowane są kompetencje społeczne. Wszyscy słuchacze realizują przedmioty: język migowy oraz język obcy zawodowy, które ułatwiają swobodne komunikowanie się z osobami mającymi ograniczenia w komunikowaniu wynikające  z   inwalidztwa ,   a   język   obcy   zawodowy   ułatwia   komunikowanie się z obcokrajowcami na terenie naszego kraju oraz ewentualne podjęcie pracy poza granicami kraju.

Zakres tematyczny wybranych programów nauczania w części dotyczącej podnoszenia kompetencji w handlu.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.