Współpraca

Urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, że jest organem prowadzącym dla szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i społecznych:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Asystentka stomatologiczna,
 • Higienistka  stomatologiczna,
 • Opiekun medyczny,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Opiekunka  środowiskowa,
 • Protetyk słuchu,
 • Technik dentystyczny,
 • Technik elektroniki i  informatyki medycznej,
 • Technik elektroradiolog,
 • Technik farmaceutyczny,
 • Technik  masażysta,
 • Technik sterylizacji medycznej,
 • Technik usług kosmetycznych,
 • Terapeuta zajęciowy.

Szkoły policealne w procesie edukacji podejmują liczne przedsięwzięcia kształtujące kompetencje personalne i społeczne uczniów, które odpowiadają na potrzeby rynku  pracy i zaspokajają oczekiwania pracodawców. Realizowane są efekty kształcenia określone w podstawie programowej dla poszczególnych zawodów, w których kształcą szkoły. Treści nauczania I  wymiar realizowanych godzin dydaktycznych zależą od kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, branży do której przyporządkowano zawód i formy kształcenia. Obejmują zagadnienia dotyczące:

 • regulacji  prawnych w tym zakresie,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • kalkulacji  kosztów,
 • uruchomienia  i  prowadzenia  działalności   gospodarczej   szczególnie w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, technik masażysta,
 • planowania i realizacji działań marketingowych.

Bliska współpraca z pracodawcami w czasie realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych stanowi ważny element nowoczesnego kształcenia. Wspomaga rozwój zawodowy każdego uczącego się, daje możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy a kształtowane kompetencje personalne społeczne podnoszą umiejętności przydatne w działalności  marketingowej  prowadzeniu sprzedaży usług w branżach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, fryzjersko – kosmetycznej.

Szkoły w czasie realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego wiele uwagi poświęcają   rozwijaniu  kompetencji   kluczowych   takich   jak   inicjatywność i przedsiębiorczość poprzez stosowanie form i metod pracy stymulujących do samodzielnego i kreatywnego działania oraz angażowanie i inspirowanie uczniów /słuchaczy/ do realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności  szkolnej  środowiska lokalnego. Ponadto stwarza warunki do kształtowania dodatkowych umiejętności w tym zakresie poprzez umożliwienie uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.