Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje o podjętych/planowanych działań w powyższym obszarze.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) jednym z realizowanych celów tematycznych jest CT 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. RPOWP 2014-2020 obejmuje m.in. trzy poniższe priorytety inwestycyjne, którym odpowiadają poddziałania ujęte w 111 osi priorytetowej pn. Kompetencje i kwalifikacje:

  • Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego , gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
  • Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym , nieformalnym ipozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe I potwierdzanie nabytych kompetencj.
  • Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Działania skierowane na rzecz kompetencji k ształcenia zasobów lud zkich są realizowane w ramach następujących poddziałań RPOWP 2014-2020:

  • 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiejjakości edukacji przedszkolnej
  • 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
  • 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiejjakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF
  • 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
  • 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych
  • 3.3. l Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
  • 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Poddziałania w ramach III Osi Priorytetowej RPOWP 2014-2020 stanowią odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania na każdym etapie edukacji. Poprzez realizację wyżej wymienionych Poddziałań w ramach RPOWP 2014-2020 budowane są kompetencje do pracy poprzez podniesienie jakości edukacji, w tym kształcenia ustawicznego i to od jej najwcześniejszych etapów, gdyż lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy. Ważnym elementem interwencji na wszystkich etapach edukacji jest pobudzanie kreatywności, inicjatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości, jak również podnoszenie kompetencji kluczowych jako mocnej podstawy do kształcenia na wyższym poziomie.

W obszarze edukacji przedszkolnej istotne jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka w ramach zajęć wykraczających poza podstawę programową. Duże znaczenie mają działania adresowane do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zwiększające jakość edukacji przedszkolnej oraz niwelujące występujące dysproporcje w tej jakości między obszarami miejskimi a wiejskimi.

W obszarze kształcenia ogólnego istotnym wyzwaniem jest sprawna, atrakcyjna i wysokiej jakości edukacja. Stworzenie odpowiednich warunków w szkołach kształcenia ogólnego przeciwdziałania negatywnemu zjawisku, jakim jest przedwczesne kończenie nauki, jednocześnie zwiększając jej szanse na zatrudnienie. Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed systemem edukacji jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy. Dlatego promowania jest współpraca szkół z pracodawcami , jak również rozpowszechnienie w szkołach systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży. W ramach kształcenia ogólnego, interwencji wymagają trzy główne obszary, tj.: rozwój kompetencji niezbędnych z punktu widzenia przyszłej zatrudnialności, wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej .

W obszarze kształcenia zawodowego istotne jest podniesienie atrakcyjności szkół zawodowych poprzez zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami. Na atrakcyjność szkół zawodowych wpływa również lepsze dostosowanie ich oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Priorytetowym obszarem wsparcia są przedsięwzięcia nastawione na doskonalenie przez uczniów i słuchaczy umiejętności praktycznych w formie staży oraz praktyk zawodowych u pracodawców, a także kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Na poprawę jakości edukacji zawodowej wpływa również realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia. Wsparcie dotyczy również objęcia także działań realizowanych przez centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, oferujące różne formy kształcenia i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami. Warunkiem sukcesu procesu modernizacji szkolnictwa zawodowego są działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacj i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych, społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji.

W ramach RPOWP 2014-2020 istotna jest również poprawa dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ustawicznego i szersze upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie. Celem zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym jest dostosowywanie ofert szkół dla dorosłych , placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz i n nych tego typu placówek do zm ieniającego się rynku pracy. Realizowane działania dotyczą wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu kompetencji (w tym podstawoych i przekrojowych) i kwalifikacji z wykorzystaniem różnych form kształcenia, takich jak studia podyplomowe , kursy kompetencji ogólnych oraz inne kursy/szkolenia umożliwiające uzysk iwanie i uzupełnianie wiedzy.

Przykładem wsparcia kształcenia kompetenc ji zasobów l udzkich w handlu jest 7 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.l RPOWP 2014-2020, w których uczniowie będący na kierunku technik handlowiec podniosą swoje kompetencje zawodowe/nabędą niezbędne kwalifikacje.

Numer projektu Beneficjent wiodący Tytuł projektu Wydatki kwalifikowane PLN Dofinansowanie PLN
RPPD.03.03.0 I -20-00 1 1/15 MIASTO BIAŁYSTOK ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki I 442 905,47 I 370 165,54
RPPD.03.03.01-20-0126/ 17 MIASTO BIAŁYSTOK

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

2 661 214,67 2 488 036,95
RPPD.03.03.01- 20-0 143/17

PROJECT HUB Sp. z o.o.

Kompleksowy program  rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Zawodowych w Mońkach 956 035,55 908 233,55
RPPD.03.03.0 I- FUNDACJA 20-0161/18 FUNDACJA REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI Profesjonaliści w zawodzie 422 552,50 401 140,50
RPPD.03.03.0 I – 0-0192/18 POWIAT ZAMBROWSKI Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie 856 600,25 812  500,25
RPPD.03.03.0 1-20-1 193/18 POWIAT MONIECKI Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć! I 030 886,37 978 806,37

W ramach Poddziałania 3.2. l oraz 3.2.2 RPOWP 20 14-2020 w wyniku przeprowadzonego naboru w 20 17 r. wsparcie otrzymało 6 projektów grantowych (tzw. bon na szkolenie) skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego, w tym również do osób zatrudnionych np. w handlu. 30 września 2019 r. został zakończony kolejny konkurs w ramach ww. poddziałań. Obecnie trwają negocjacje z Wnioskodawcami w ramach drugiego etapu oceny.

Szczegółowy zakres ww. poddziałań RPOWP 2014-2020, w ramach których zostały przeprowadzone nabory i wyłonione projekty do dofinansowania przedstawiono zawarto w tabeli uzupełnionej na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 133/2026/2020 z dnia 27 maja 2020r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego (dokument dostępny na stronie BIP).

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.