Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, że od wielu lat szczególnie samorządy powiatowe, odpowiedzialne za szkoły ponadpodstawowe, kładą nacisk na dostosowanie  oferty kształcenia  do potrzeb rynku pracy. W obliczu dużej dynamiki zmian wyżej wspomnianych potrzeb, placówki oświatowe  stają przed dużym wyzwaniem. By mu sprostać coraz częściej otwierane  kierunki  są dopasowywane do szczególnych potrzeb pracodawców.

W województwie pomorskim jednym z wiodących sektorów gospodarki jest sektor Bussines Services Sector (BSS) w tym ICT, nie dziwi więc fakt, że nauki o profilu technologicznym, informatycznym cieszą się dużym powodzeniem. Na poziomie kształcenia zawodowego w roku akademickim 2018/2019 ten sektor wybrało średnio 27,5 % uczniów  (37,2 % uczniów  szkół branżowych I stopnia oraz 17,7% uczniów ogólno zawodowych szkół średnich), na studiach wyższych natomiast zdecydowało się na nie ok 6% studentów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też kierunki o  profilu biznesowo-administracyjno­ prawnym, na szczeblu kształcenia zawodowego ok. 14% uczniów, szkół policealnych 18,3%, uczelni wyższych 22,6%, studiów podyplomowych 28%.

Kolejną  dużą  grupę  stanowią  kierunki  z  grupy  technika,  przemysł,  budownictwo ,  czyli „kierunki inżynieryjno-techniczne „, które znajdują odzwierciedlenie chociażby w rozwijanym się sektorze morskim. Na poziomie kształcenia zawodowego na taki profil zdecydowało się 20,3% uczniów, 16,4% ogólnej liczby  studentów studiów wyższych, wśród których najwięcej studentów kształciło się na takich kierunkach studiów, jak: budownictwo oraz mechanika i budowa maszyn (po 1,7 tys.), elektrotechnika (1,2 tys.), automatyka i robotyka oraz architektura (po 1,1 tys.). W roku 2018/ 19 absolwenci tych kierunków stanowili 20,3%  ogółu absolwentów w województwie.

W roku akademickim  2018/2019 na studia przyjęto  31 948 studentów z czego 5188 osób to przyjęci na kierunki:  ekonomia, międzynarodowe  stosunki  gospodarcze, zarządzanie  (w tym marketing), analityka gospodarcza, zarządzanie i inżynieria produkcji, innowacyjna gospodarka oraz towaroznawstwo.  Stanowili oni ponad  16% wszystkich przyjętych na studia. Jednocześnie   w   tym  samym   roku   akademickim   na   wszystkich   pomorskich   uczelniach studiowało  ponad  81  300  studentów.  Studenci  na  kierunkach:  ekonomia,  międzynarodowe stosunki  gospodarcze, zarządzanie  (w tym marketing), analityka  gospodarcza, zarządzanie  i inżynieria  produkcji, innowacyjna  gospodarka  oraz towaroznawstwo  stanowili  14,7% ogółu (11 950 osób).

SWP od 2016 r. realizuje przedsięwzięcie strategiczne: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie”,  w ramach którego zaplanowano m.in. formy wsparcia związane z handlem, skierowane do uczniów kształcących  się w zawodach : technik handlowiec, technik  ekonomista i technik logistyk oraz dla nauczycieli kształcenia zawodowego i  instruktorów  praktycznej nauki  zawodu.

Ponadto we wcześniejszej perspektywie finansowej SWP realizował projekt: „Pomorskie – doby kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” PO KL 2007-2013 w ramach którego odbyły się kursy (związane z dziedziną handlu):

 • „obsługa kas fiskalnych” dla 81 uczniów,
 • „nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 630 uczniów,
 • „pracownik magazynowy” dla 166 uczniów,
 • „obsługa wózków widłowych” dla 436 uczniów.

W ramach obecnie realizowanym przez SWP projekcie: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” RPO WP 2014-2020 przeprowadzono kurs obsługi wózków widłowych dla 135 uczniów oraz zaplanowano przeprowadzenie takiego kursu w 2020 r. dla kolejnych 276 uczniów.

Poniżej fragmenty z zakresu przedsięwzięcia strategicznego: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie” związane z dziedziną handlu:

Organ prowadzący Szkoła Zawody Zawody
Miasto Gdynia Zespół Szkół Administracyjno­ Ekonomicznych w Gdyni technik ekonomista, technik rachunkowości

Uczniowie – wsparcie obejmujące w szczególności:

 • staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową;
 • kursy, m.in. z zakresu: organizacji spotkań biznesowych; asystenta dyrektora/zarządu ; obsługi programów finansowo-księgowych ; obsługi kas fiskalnych;
 • zajęcia nastawione na rozwój kompetencji zawodowych , w tym zajęcia specjalistyczne realizowan we wspólpracy z pracodawcami oraz środowiskiem akademickim, m.in. z zakresu: finansów usług biznesowych; zarządzania nowoczesnymi usługami finansowymi ; internetowych rozliczeń finansowych ;sprzedaży usług finansowych; prowadzenia e-firmy; technik negocjacyjnych;
 • zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego, norweskiego, rosyjskiego zawodowego.

Nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu – wsparcie obejmujące w szczególności:

 • studia podyplomowe: social media w marketingu; zarządzanie marką firmy; zarządzan ie zasobami ludzkimi; kadry i płace;
 • kursy lub szkolenia doskonalące, m.in. z zakresu: biznesu elektronicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach; języka obcego zawodowego; obsługi klienta; negocjacji handlowych; technik sprzedaży; podatków i zmian w przepisach , CIT,VAT; strategii marketingowej.

Kształcenie ustawiczne obejmujące w szczególności:

 • KKZ i KUZ, m.in. z zakresu: kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości.

Inwestycje:

 • modernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (na potrzeby branży BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe), w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie:

 • pomoce dydaktyczne pracownie kształcenia praktycznego dla zawodów: technik ekonomista; technik rachunkowości;
 • pomoce dydaktyczne, pracownie nauki języków obcych zawodowych.

W ramach działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, kwestie związane z kształceniem kompetencji zasobów ludzkich w handlu uwzględniane są przede wszystkim w usługach poradnictwa zawodowego.

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gdańsku realizują usługi doradcze w formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć grupowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, a także wspierają pracodawców i ich pracowników w rozwoju zawodowym . Popularyzują ideę uczenia się przez całe życie oraz promują postawę przedsiębiorczą.

Dzięki oferowanemu wsparciu Pomorzanie otrzymują rzetelną wiedzę dotyczącą wymagań stawianych kandydatom na konkretnych stanowiskach, w tym związanych z pracą w branży handlowej, poznają podstawowe informacje o zawodach (w tym zawodzie handlowca), rynku pracy, a także umieją określić swoje talenty oraz oczekiwania względem przyszłej pracy. Szczególna uwaga skierowana jest na pomorskich uczniów i studentów, którzy mają możliwość uczestniczenia w warsztatach ukierunkowanych na odkrywanie talentów, mocnych stron, rozwijających kompetencje miękkie, zwiększających pewność siebie i motywację, ale też przekazujących konkretną wiedzę o regionalnym i lokalnych rynkach pracy w kontekście kształtowania swojej ścieżki edukacyjno -zawodowej. Ważną rolę w wyborze przyszłej ścieżki kariery mogą odegrać publikowane przez WUP i wykorzystywane przez doradców zawodowych informacje o  zawodach  nadwyżkowych  i  deficytowych  (Barometr zawodów) oraz różnego rodzaju opracowania i prognozy dotyczące sytuacji na rynku pracy ro.in. o zawodach i kompetencjach przyszłości .

We współpracy z pomorskimi pracodawcami realizowane są warsztaty, gry miejskie, których celem jest rozwijanie kompetencji związanych z przedsiębiorczością rozumianą jako aktywna postawa życiowa, umożliwiająca realizację celów osobistych i zawodowych, pomagająca odnaleźć się w rzeczywistości współczesnego rynku pracy, na rożnych jego obszarach. Takie kompetencje to przede wszystkim: umiejętność krytycznego myślenia, współpracy w grupie, umiejętność planowania, elastyczność, analiza danych, komunikowanie się i negocjacje. Wszystkie organizowane zajęcia dopasowane są do indywidualnych potrzeb osób lub organizacji korzystających z tych usług, w tym profili zawodowych szkół i uczelni. W szczególności odnosi się to do wizyt studyjnych u pomorskich pracodawców, w których udział biorą przede wszystkim doradcy zawodowi z naszego regionu, studenci i uczniowie. Dają one możliwość poznania realnych warunków pracy w pomorskich firmach, procesów rekrutacyjnych , kultury organizacji i jej środowiska zawodowego, a także doświadczeń osób w nich zatrudnionych.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.