Współpraca

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizuje następujące działania mające potencjał do rozwoju kompetencji zasobów ludzkich w handlu:

  1. Działanie 2.3 Osi priorytetowej Kadry dla gospodarki – Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych;
  2. Działanie 2.4 Osi priorytetowej Kadry dla gospodarki – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
  3. Działanie 10.6 Osi priorytetowej Regionalny rynek pracy – Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym z danymi o aktualnych i archiwalnych naborach wniosków o dofinansowanie, które są dostępne pod adresem www.rpo.warmia.mazury.pl.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-74 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725

.

Projekt POWR.02.12.00-00-SR15/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

© 2019-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.